Chính sách kế toán là gì?

Đối với một kế toán làm việc cho doanh nghiệp tư nhân cần phải nắm rõ các yêu cầu về luật định, chế độ kế toán, đặc biệt là chính sách kế toán. Vậy chính sách kế toán là gì? Và tại sao nó lại đóng vai trò quan trọng như vậy? 

chinh sach ke toan la gi

Theo Chuẩn mực số 29, do Bộ Trưởng Bộ Tài chính ban hành và công bố theo quyết định số 12/2005 QĐ-BTC, ngày 15/02/2005 về việc thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và các sai sót. Nội dung chuẩn mực, đã đưa ra những quy định cụ thể, đồng thời hướng dẫn các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác nhau. Qua đó, có thể trình bày sự thay đổi trong chính sách kế toán, ước tính kế toán.Từ đó, doanh nghiệp sẽ sửa chữa những sai sót nhất định, để có thể lập và trình bày các báo cáo tài chính một cách thống nhất.

Nhằm nâng cao tính phù hợp và độ tin cậy của các báo cáo tài chính của doanh nghiệp, so sánh báo cáo tài chính qua các kỳ, và báo cáo tài chính của các doanh nghiệp khác. Trong đó, có giải thích rõ khái niệm chính sách kế toán là gì?

Thuật ngữ chính sách kế toán

Chính sách kế toán được xem là những nguyên tắc, cơ sở hay các phương pháp kế toán cụ thể, được ứng dụng trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Chính sách kế toán, chủ yếu được dùng để lập và trình bày các báo cáo tài chính một cách nhất quán và hiệu quả nhất. Việc sử dụng chính sách kế toán như thế nào mới đạt hiệu quả, phụ thuộc vào quy mô, trình độ quản lý và đặc điểm sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đơn vị đó.

Những thay đổi trong chính sách kế toán

Trong chuẩn mực số 29, đã ghi rõ những thay đổi của chính sách kế toán bao gồm tính nhất quán của chính sách kế toán và những vấn đề đổi mới trong chính sách kế toán trong doanh nghiệp như sau:

– Tính nhất quán trong chính sách kế toán: yêu cầu các doanh nghiệp phải lựa chọn và áp dụng các chính sách kế toán nhất quán trong tất cả các giao dịch và các sự kiện tương tự. Trừ trường hợp, có một chuẩn mực kế toán khác nhau yêu cầu hoặc cho phép phân loại các giao dịch, sự kiện tương tự thành các nhóm nhỏ thì doanh nghiệp sẽ được áp dụng các chính sách kế toán khác nhau cho từng nhóm phù hợp. Trong trường hợp này, một chính sách kế toán phù hợp nhất có thể áp dụng cho nhất quán đối với mỗi nhóm.

– Những đổi mới chính sách kế toán:

      – Doanh nghiệp chỉ được thay đổi chính sách kế toán trong trường hợp có sự thay đổi theo quy định của pháp luật đưa ra, hoặc chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán. Trường hợp còn lại, khi có những sự thay đổi dẫn đễn việc các báo cáo tài chính cung cấp những thông tin đáng tin cậy, thích hợp hơn cho các giao dịch, sự kiện đối với tình hình tài chính, kết quả của hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ đối với doanh nghiệp.

       – Chính sách kế toán cần áp dụng nhất quán giữa các kỳ, đối với người sử dụng báo cáo tài chính qua các kỳ cần phải đưa ra những so sánh, đánh giá kết quả kinh doanh, khả năng lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp. Thông qua đó, xác định xu hướng biến động của tình hình tài chính, nhằm đưa ra những dự đoán, phương hướng cải thiện cho sự phát triển của doanh nghiệp. Do đó, chính sách kế toán giữa các kỳ cần phải nhất quán, để người sử dụng tài chính thuận tiện hơn trong việc quản lý.

Áp dụng những thay đổi chính sách kế toán đối với doanh nghiệp

Áp dụng những thay đổi trong chính sách kế toán, theo Chuẩn mực số 29, được chia làm hai trường hợp cụ thể như sau:

Với trường hợp thứ nhất, khi công ty doanh nghiệp áp dụng những đổi mới trong chính sách kế toán trong lần đầu tiên, theo quy định của pháp luật về chuẩn mực kế toán hay chế độ kế toán, phải căn cứ vào các hướng dẫn chuyển đổi cụ thể nếu có, của chuẩn mực, chế độ kế toán đó.

Trường hợp thứ hai, các công ty doanh nghiệp áp dụng những đổi mới trong chính sách kế toán trong lần đầu theo quy định của pháp luật về chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán, nhưng chưa có các hướng dẫn cụ thể cho việc chuyển đổi đó, thì sẽ được áp dụng phi hồi tố chính sách kế toán, chế độ kế toán đó. Nhưng khi doanh nghiệp tự nguyện thay đổi chính sách kế toán, thì buộc phải áp dụng hồi tố đối với chính sách kế toán và chế độ kế toán đó.

Trên đây là những thông tin cơ bản, giúp các bạn có thể nắm được phần nào nội dung của chính sách kế toán hiện nay. Để có thể hiểu rõ hơn về chính sách kế toán, bạn cần tham khảo từ các tài liệu chuyên môn, hay dành thời gian trao đổi với giảng viên, các chuyên ngành đầu ngành về lĩnh vực kế toán để có thể hiểu sâu hơn về vấn đề này.

Tìm hiểu: Lương Cơ Bản là gì?