Liên hệ

Đăng ký viết bài :

Để đăng ký viết bài tại fpscreatorx10.com, vui lòng đăng ký qua email tới fpscreatorx10.com với các thông tin sau

  1. Mô tả chính thức ngắn gọn về bản thân, tham vọng, sở thích, sở thích âm nhạc của bạn, v.v.
  2. CV cập nhật
  3. Danh sách các bài bạn đã viết

Vui lòng đảm bảo tổng số tệp của tệp đính kèm trong email nhỏ hơn  1MB , các tệp quá lớn chúng tôi sẽ không chấp nhận

Xin lưu ý: Do số lượng lớn các đơn đăng ký mà chúng tôi nhận được, phải mất từ ​​6-8 tuần để trả lời – đặc biệt là các ngày lễ lớn.